توضیحات

تولید و چاپ جعبه دارویی

جهت تولید و چاپ جعبه دارو و صنایع وابسته ما معمولا از مقوای اینربرد بهداشتی استفاده می کنیم. این مقوا با توجه به کیفیت بالا از کیفیت چاپ بالا برخوردار بوده.

ما تکنیک تولید جعبه های که در کارخانجات تولید دارو به صورت اتوماتیک و دستگاهی پر می شوند را دارا هستیم.

انواع خدمات پس از چاپ که در چاپ جعبه دارو می توان از آن استفاده کرد عبارتند از :